divendres, 29 d’octubre del 2021

SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES

Benvolgudes famílies,

Us volem informar que a partir del mes de novembre s'oferirà, dins de l'horari lectiu del centre, el servei de préstec de llibres a l'alumnat de primària del centre.

Aquest préstec es farà per un període d'una setmana, encara que aquest termini es podrà ampliar en cas necessari (quinzenal).

La comissió de biblioteca del centre vol remarcar que per realitzar aquest préstec s'han de complir una sèrie de requisits: tractament i ús adequat dels llibres i instal·lacions, tenir cura i sentiment de responsabilitat, respectar les dates del préstec establertes...

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Una salutació cordial,

La Comissió de Biblioteca Bienvenidas familias:

Os queremos informar que a partir del mes de noviembre se ofrecerá, dentro del horario lectivo, el servicio de préstamos de libros al alumnado de primaria del centro.

Este préstamo se hará por un período de una semana, aunque este tiempo se podrá ampliar en caso que fuera necesario (quincenal)

La comisión de biblioteca del centro quiere remarcar que para realizar dicho préstamo se han de cumplir una serie de requisitos como el trato y uso adecuado tanto de los libros como de las instalaciones, cuidar el material, sentimiento de responsabilidad, respetar las fechas establecidas del préstamo...

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Un saludo cordial,

La Comisión de Biblioteca

dimecres, 20 d’octubre del 2021

CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,

Us recordem que estem en període d'eleccions per renovar una part dels representants del CONSELL ESCOLAR del centre.

Per poder votar s’ha de figurar en el Cens Electoral. Demà publicarem al Tauló d'Anuncis de l'escola els censos definitius.

Les votacions corresponents als representants de pares i mares se celebraran el dia 30 de novembre de 13:30h a 14:45h.


Us animem a presentar la vostra candidatura abans del dia 29 d'octubre a les 12:00h a la Secretaria del Centre.
Podeu trobar tota aquesta informació al Tauló d'Anuncis de l'escola.


_______________________________________________________

Bienvenidas familias:

Os recordamos que estamos en periodo de elecciones para renovar una parte de los representantes del CONSEJO ESCOLAR del centro.

Para poder votar se tiene que figurar en el Censo Electoral. Mañana publicaremos en el Tablón de Anuncios del colegio los censos definitivos.

Las votaciones correspondientes a los representantes de padre y madres se celebrarán el dia 30 de noviembre de 13:30h a 14:45h.

Os animamos a presentar vuestra candidatura antes del dia 29 d'octubre a las 12:00h en la Secretaria del centro.
Podéis encontrar toda esta información en el Tablón de Anuncios del colegio.

divendres, 8 d’octubre del 2021

NOMS DE LES CLASSES

Estimades famílies,

Ja tenim els noms de les aules! 

El tenir un nom per la classe ajuda al sentiment de pertinença de l'alumne i a la unitat i cohesió del grup. A més, s'aprofita per diferents moments del curs: carnaval, dia del llibre, així com per projectes i altres activitats.

Els infants han votat entre diverses propostes i han quedat així:

- 3 anys: Les vaques

- 4 anys: Superherois

- 5 anys: Els peixos

- 1r: La casa de Hansel i Gretel

- 2n: Músics de Bremen

- 3r: El flautista d'Hamelin

- 4t: Els cavalls

- 5è: L'equip E.T.

- 6è: Els patates

Els alumnes estan entusiasmats amb els nous noms de classe.

Una cordial salutació,

L'equip directiuQueridas familias,

¡Ya tenemos los nombres de las aulas!

El tener un nombre para la clase ayuda al sentimiento de pertenencia del alumno y a la unidad y cohesión del grupo. Además se aprovecha para diferentes momentos del curso: Carnaval, día del libro, así como para proyectos y otras actividades.  

 Los alumnos han votado entre varias propuestas y han quedado así:

- 3 años: Las vacas

- 4 años: Superhéroes

- 5 años: Los peces

- 1º: La casa de Hansel y Gretel

- 2º: Los músicos de Bremen

- 3º: El flautista de Hamelín

- 4º: Los caballos

- 5º: El equipo E.T.

- 6º: Los patatas

Los alumnos están entusiasmados con sus nuevos nombres.

Un cordial saludo, 

El equipo directivo

DELEGATS I SUBDELEGATS DE LES AULES
Benvolgudes famílies,

Com cada curs escolar, les tutores de la nostra escola han ajudat a portar a terme el procés de tria i nomenament de delegats i subdelegats de les nostres classes d'educació primària.

Tots els membres de les classes han estat candidats i candidates encara que després de les votacions hi ha hagut d'haver una acceptació del càrrec per part de les persones escollides. 

Aquí teniu els representants de la nostra escola:

1r - Aixa Valent Torres (delegada)
      Sara Sánchez Navarro (subdelegada)

2n - Víctor Tur Costa (delegat)
       Bader Bakour Davidas (subdelegat) 

3r - Elia Méndez Gil (delegada)
       Aaron González Sánchez (subdelegat)

4t - Yanire Cañavate Hidalgo (delegada)
       Sidney Burrel Vázquez (subdelegat)

5è - Marco Sánchez Blánquez (delegat)
       Marc Tejada Prats (subdelegat)

6è - Júlia Valent Torres (delegada)
       Yaser Zemmouri Ajniah Iben Mazouar (subdelegat) 


Els delegats/des i els subdelegats/des han de ser nens i nenes capaços d'ajudar a tothom. A més, han de ser justos i reflexius, amb capacitat de diàleg per a poder defensar les idees pròpies i les del grup classe.
El delegat/da serà el representant de la classe i el subdelegat/da farà aquesta funció en la seva absència.


Funcions: 

- Han d'ajudar al seu grup classe col·laborant amb la tutora: 
 • Ajudant en la resolució de petits conflictes diaris fent d'intermediaris entre els companys.
 • Vetllant pel material de l'aula vigilant que se'n faci un bon ús.
 • Acollint als nous alumnes i acompanyant-los els primers dies d'arribada al centre.
 • Recollint inquietuds, propostes i crítiques del seu grup, relacionades amb l'organització de l'aula, festes de l'escola, sortides, treballs o temes que els hi agradaria tractar...
 • Informant els seus companys de classe i la tutora, de les propostes i de la informació que rebi com a delegat/ada de classe en altres reunions.
 • Exercint altres funcions que li siguin encomanades per la mestra-tutora.
- Han d'ajudar a l'escola col·laborant amb la Direcció del centre:
 • Procurant que es respectin les normes de l'escola.
 • Aportant idees/canvis en l'organització d'activitats, patis...
 • Transmetent les propostes recollides a les assemblees del "Bon Dia" de classe.
 • Assistint a les reunions a les quals se'ls demani la seva participació.
 • Informant als companys i companyes dels acords presos a les reunions.


Salutacions,

L'Equip Directiu 


____________________________________________

Queridas familias:


Como cada curso escolar, las tutoras de nuestra escuela han ayudado a llevar a cabo el proceso de elección y nombramiento de delegados y subdelegados de nuestras clases de educación primaria.

Todos los miembros de las clases han sido candidatos, aunque después de las votaciones ha tenido que haber una aceptación del cargo por parte de las personas escogidas.


A continuación tenéis los representantes de todas las clases:


1º - Aixa Valent Torres (delegada)
      Sara Sánchez Navarro (subdelegada)


2º - Víctor Tur Costa (delegación)
       Bader Bakour Davidas (subdelegado)


3º - Elia Méndez Gil (delegada)
       Aaron González Sánchez (subdelegado)


4º - Yanire Cañavate Hidalgo (delegada)
       Sidney Burrel Vázquez (subdelegado)


5º - Marco Sánchez Blánquez (delegado)
      Marc Tejada Prats (subdelegado)


6º - Julia Valiente Torres (delegada)
       Yaser Zemmouri Ajniah Iben Mazouar (subdelegado)Los delegados/as y los subdelegados/as deben ser niños y niñas capaces de ayudar a todo el mundo. Además, deben ser justos y reflexivos, con capacidad de dialogar para poder defender las ideas propias y las del grupo clase.
El delegado/a será el representante de la clase y el subdelegado hará esta función en su ausencia.

Funciones:

- Deben ayudar a su grupo clase colaborando con la tutora:
 • Ayudando en la resolución de pequeños conflictos diarios haciendo de intermediarios entre los compañeros.
 • Velando por el material del aula vigilando que se haga un buen uso.
 • Acogiendo a los nuevos alumnos y acompañándolos los primeros días de llegada al centro.
 • Recogiendo inquietudes, propuestas y críticas de su grupo, relacionadas con la organización del aula, fiestas de la escuela, salidas, trabajos o temas que las gustaría tratar...
 • Informando a los compañeros de clase y la tutora, de las propuestas y de la información que reciben como delegados/as de clase en otras reuniones.
 • Ejerciendo otras funciones que le sean encomendadas por la maestra-tutora.
- Deben ayudar a la escuela colaborando con la Dirección del centro:
 • Procurando que se respeten las reglas de la escuela.
 • Aportando ideas y cambios en la organización de actividades, patios...
 • Transmitiendo las propuestas recogidas en las asambleas del "Buen Día" de clase.
 • Asistiendo a las reuniones a las que se les pide su participación.
 • Informando a los compañeros y compañeras de los acuerdos tomados en las reuniones.


Saludos,


El Equipo Directivo