divendres, 26 de novembre del 2021

ELECCIONS REPRESENTANTS PARES/MARES AL CONSELL ESCOLAR

DIMARTS

TOTHOM A VOTAR


ESPEREM COMPTAR AMB UN MÀXIM DE PARTICIPACIÓ!!!

 

            DIA:   30/11/21

            HORA:  de 13:30 a 14:45 h

           

ÉS IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DEL D.N.I

dimarts, 23 de novembre del 2021

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Estimats pares/mares,

Com ja es va informar s'està procedint a la renovació del CONSELL ESCOLAR.

Les eleccions corresponents als pares/mares es celebraran en el nostre centre el proper dimarts 30 de novembre de 13:30 a 14:45hores.

El dret a votar el poden exercir el pare i la mare dels alumnes matriculats en el centre, i en el seu cas, els tutors legals.

En casos justificats de no poder assistir poden exercir el seu dret amb el vot per correu. Per a tal efecte han d’entregar a la secretaria del centre la papereta dins d’un sobre tancat i aquest dins d’un altre sobre amb una fotocòpia del D.N.I.

En cas de dubtes poden demanar més informació.


ESPEREM COMPTAR AMB UN MÀXIM DE PARTICIPACIÓ!!!


DIA: 30/11/21

HORA: de 13:30 a 14:45h.

 

                        ÉS IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DEL D.N.I


dilluns, 22 de novembre del 2021

CONVOCATÒRIA DE VAGA DELS TREBALLADORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES - CONVOCATORIA DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 Estimades famílies,

Us informem que en previsió de les jornades de vaga per als dies 23 i 30 de novembre i 2 de desembre convocades per la Comissió Oberta de vaga estatal per la lluita dels treballadors en precari de les administracions públiques, la direcció del centre us informa que els vostres fills/es seran atesos adequadament els dies de la vaga.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

La direcció del centre


Queridas familias:

Os informamos que en previsión de las jornadas de huelga para los días 23 y 30 de noviembre y 2 de diciembre convocadas por la Comisión Abierta de huelga estatal para la lucha de la precariedad de empleo de los trabajadores de las administraciones públicas, la dirección del centro informa que vuestros hijos/as serán atendidos adecuadamente los días de la huelga.

 Gracias por vuestra colaboración.

Atentamente

La dirección del centrodivendres, 12 de novembre del 2021

INFORMACIÓ DIA SOBRE RODES

 Estimades famílies,


Degut a les inclemències del temps, avui s'ha anul·lat el dia sobre rodes. 

Durant l'hora del pati de primer cicle estava plovent i al segon torn, que és quan surten els alumnes de segon cicle, ja no plovia però estava tot ple de tolls. 

Per prudència i amb la finalitat d'evitar accidents, hem decidit posposar el dia sobre rodes al divendres vinent dia 19 de novembre si el temps ens ho permet.

Moltes gràcies por la vostra comprensió.

Atentament,

L'equip directiuEstimadas familias,


Debido a las inclemencias del tiempo, hoy se ha anulado el día sobre ruedas.

Durante la hora del patio de primer ciclo estaba lloviendo y en el segundo turno, que es cuando salen los alumnos de segundo ciclo, ya no llovía pero estaba todo lleno de charcos.

Por prudencia y con la finalidad de evitar accidentes, hemos decidido posponer el día sobre ruedas al viernes que viene día 19 de noviembre si el tiempo nos lo permite.

Muchas gracias por vuestra comprensión.

Atentamente,

El equipo directivo

dijous, 11 de novembre del 2021

L'ús de les TIC i les TAC a la nostra escola

Estimades famílies,

Com ja sabeu, les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement) estan transformant de forma radical la nostra societat i, per tant, a l'escola no ens podem mantenir al marge d’aquesta realitat. No podem seguir formant les noves generacions amb mètodes i eines de fa dècades.

Aquestes tecnologies estan suposant un gran canvi a l’hora de ser utilitzades en l’àmbit educatiu i els centres hem d’assegurar canvis en la forma d’ensenyar i en els projectes educatius, perquè la utilització d'aquestes sigui correcta i eficient. 

Els docents de la nostra escola ens estem formant contínuament perquè tenim la necessitat d'adaptar-nos i introduir-nos en l'ús i influència de les TIC/TAC en el nostre dia a dia.

Per tot això, des de fa més de 10 d'anys, el nostre centre compta amb un programa específic d'ús de les TIC oferint classes d'informàtica a tots els nivells des de 1r fins a 6è d'Educació Primària. Per al present curs, a més de continuar amb aquest programa es continuarà amb el procés d’introduir les TIC a les aules com un recurs més d’ensenyament-aprenentatge.

L’ús que es pretén donar als recursos informàtics del centre es basa en 2 objectius principals:

1. Dotar a l'alumnat d'unes capacitats bàsiques en TIC en acabar l'Educació Primària

2. Les TIC com a suport d'ensenyament-aprenentatge de les diferents àrees

Per aconseguir el primer objectiu, tots els alumnes de primària reben una sessió setmanal de formació en TIC a l’aula d’informàtica. Es desdoblen els cursos a fi de que tinguin accés als ordinadors de taula i altres dispositius de manera individual i/o per parelles. A cada cicle es treballen diferents continguts per a cada nivell i s'inclouen la programació i la robòtica des dels més petits. 

D'altra banda, el segon objectiu es treballa mitjançant diferents eines, aparells i recursos per part de tot l'equip docent. Com a novetat, aquest curs hem començat amb el mètode Snappet des de 1r fins a 4t d'educació primària. És un mètode d'ensenyament digital en el que s'utilitzen tauletes i permet al professorat controlar el progrés dels estudiants en temps real a mesura que avancen en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge en les árees de llengües (llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa) i matemàtiques.

Als cursos de 5è i 6è d'educació primària, el recurs principal utilitzat és el dispositiu informàtic Chromebook, el qual es maneja amb l’entorn d’aprenentatge digital Google Workspace for Education. Mitjançant el paquet d’eines Google (Gmail, Drive, Presentacions, Documents, Formularis, Meet…), l’alumnat aprendrà les destreses bàsiques d’utilització i, d’aquesta manera, podrà aconseguir una òptima competència digital. Dins d’aquestes eines, la nostra aplicació digital de referència, és la nostra aula digital, Google Classroom, dins la qual centralitzem tot el conjunt de tasques telemàtiques. Pensem que serà de gran utilitat per a l’alumnat ja que l’entorn Google és el mateix que faran servir a l’etapa d'educació secundària.

Finalment, volem destacar que aquesta implementació de les TIC/TAC és un procés complex que implica temps, dotació de material, capacitació professional i adaptacions metodològiques específiques que queden reflectides als documents de la nostra escola.


Moltes gràcies per confiar en nosaltres per acompanyar-vos en l'educació dels vostres fills i filles! 

Atentament,

L'Equip Directiu


_______________________________________________________________________


Queridas familias, 

Como ya sabéis, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) están transformando de forma radical nuestra sociedad y, por tanto, en la escuela no podemos mantenernos al margen de esta realidad. No podemos seguir formando a las nuevas generaciones con métodos y herramientas de hace décadas. 

Estas tecnologías están suponiendo un gran cambio a la hora de ser utilizadas en el ámbito educativo y los centros debemos asegurar cambios en la forma de enseñar y en los proyectos educativos, para que la utilización de éstas sea correcta y eficiente.

Los docentes de nuestra escuela nos estamos formando continuamente porque tenemos la necesidad de adaptarnos e introducirnos en el uso e influencia de las TIC/TAC en nuestro día a día. 

Por todo ello, desde hace más de 10 años, nuestro centro cuenta con un programa específico de uso de las TIC ofreciendo clases de informática a todos los niveles desde 1º hasta 6º de Educación Primaria. Para el presente curso, además de continuar con este programa, se continuará con el proceso de introducir las TIC en las aulas como un recurso más de enseñanza-aprendizaje. 

El uso que se pretende dar a los recursos informáticos del centro se basa en 2 objetivos principales:

1. Dotar al alumnado de unas capacidades básicas en TIC al terminar la Educación Primaria 
2. Las TIC como soporte de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas 

Para conseguir el primer objetivo, todos los alumnos de primaria reciben una sesión semanal de formación en TIC en el aula de informática. Se desdoblan los cursos a fin de que tengan acceso a los ordenadores de mesa y otros dispositivos de forma individual y/o por parejas. En cada ciclo se trabajan diferentes contenidos para cada nivel y se incluyen la programación y la robótica desde los más pequeños.

Por otra parte, el segundo objetivo se trabaja mediante distintas herramientas, aparatos y recursos por parte de todo el equipo docente. Como novedad, este curso hemos empezado con el método Snappet desde 1º hasta 4º de educación primaria. Es un método de enseñanza digital en el que se utilizan tabletas y permite al profesorado controlar el progreso de los estudiantes en tiempo real a medida que avanzan en su proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas de lenguas (lengua catalana, lengua castellana y lengua inglesa) y matemáticas. 

En los cursos de 5º y 6º de educación primaria, el recurso principal utilizado es el dispositivo informático Chromebook, el cual se maneja con el entorno de aprendizaje digital Google Workspace for Education. Mediante el paquete de herramientas Google (Gmail, Drive, Presentaciones, Documentos, Formularios, Meet…), el alumnado aprenderá las destrezas básicas de utilización y, de este modo, podrá conseguir una óptima competencia digital. Dentro de estas herramientas, nuestra aplicación digital de referencia, es nuestra aula digital, Google Classroom, dentro de la cual centralizamos todo el conjunto de tareas telemáticas. Pensamos que será de gran utilidad para el alumnado ya que el entorno Google es el mismo que utilizarán en la etapa de educación secundaria.

Por último, queremos destacar que esta implementación de las TIC/TAC es un proceso complejo que implica tiempo, dotación de material, capacitación profesional y adaptaciones metodológicas específicas que quedan reflejadas en los documentos de nuestra escuela.

¡Muchas gracias por confiar en nosotros para acompañaros en la educación de vuestros hijos e hijas!

Atentamente,

El Equipo Directivo
dilluns, 8 de novembre del 2021

DIA SOBRE RODES
“DIA SOBRE RODES”

Estimades famílies de primària,

Com ja sabeu, dins el nostre Projecte de Pati volem promocionar transports alternatius i sostenibles que, a més, ens ajuden a estar en forma.

Per això, us demanam que els vostres fills/es portin els seus patins, patinets o monopatins a l'escola un cop al mes. A més, cada grup tindrà un dia especial on hauran de dur bicicletes. 🚲

L'ús d'aquest transport ha d'implicar una sèrie de responsabilitats i normes:

·         No s'ha de fer ús dels vehicles dins de l'edifici.

·         S'han de portar dins una bossa o ben plegats per entrar a l'escola.

·     Els patinets, patins i monopatins (o bicicletes) han de tenir el nom posat i han d'estar sota la responsabilitat dels seus conductors.

·         És recomanable l'ús de casc i altres elements de protecció per als colzes i genolls.

·         L'ús d'aquests vehicles fora de l'escola es regeix per les normes de circulació.

·        Degut a la normativa actual i al Pla de Contingència de l'escola, els alumnes no podran                     compartir el vehicles.


LLOC: Pati de l'escola.                               HORA: A l'hora del pati.

 

Novembre 

Divendres, 12/11/21

            Desembre  🚲 6è

Dimarts, 14/12/21

              Gener      🚲 5è

Dimecres, 19/01/22

              Febrer      🚲 4t

Dijous, 17/02/22

                Març      🚲 3r

Dilluns, 14/03/22

                 Abril       🚲 2n 

Dimarts, 05/04/22

                Maig      🚲 1r

Dimecres, 11/05/22

Juny

Divendres, 10/06/22


Moltes gràcies!                                                                                                                           

Salutacions,

L'equip directiu.

                                                             “DÍA SOBRE RUEDAS”

Queridas familias de primaria,

Como ya sabéis, dentro de nuestro Proyecto de Patio queremos promocionar transportes alternativos y sostenibles que, además, nos ayudan a estar en forma.

Por eso, os pedimos que vuestros hijos/as traigan sus patines, patinetes o monopatines a la escuela una vez al mes. Además, cada grupo tendrá un día especial donde deberán traer bicicletas. 🚲

El uso de este transporte implica una serie de responsabilidades y normas:

·         No se deben utilizar los vehículos dentro del edificio.

·         Deben llevarse dentro de una bolsa o plegados para entrar en la escuela.

·   Los patinetes, patines y monopatines deben llevar el nombre puesto y estar bajo la responsabilidad de sus conductores.

·         Es recomendable el uso de casco y otros elementos de protección para codos y rodillas.

·         El uso de estos vehículos fuera de la escuela se rige por las normas de circulación.

 ·        Debido a la normativa actual y al Plan de Contingencia de la escuela, los alumnos no podrán             compartir los vehículos.


LUGAR: Patio de la escuela.                               HORA: Durante el recreo.

 

Noviembre

Viernes, 12/11/21

    Diciembre 🚲 6º

Martes, 14/12/21

       Enero    🚲 5º

Miércoles, 19/01/22

     Febrero   🚲 4º

Jueves, 17/02/22

        Marzo   🚲 3º

Lunes, 14/03/22

         Abril    🚲 2º

Martes, 05/04/22

          Mayo   🚲 1º

Miércoles 11/05/22

Junio

Viernes, 10/06/22

¡Muchas gracias!

Un saludo,

El equipo directivo.

 

dimecres, 3 de novembre del 2021

Esmorzars saludables!

 

Estimades famílies,

Des del CEIP Can Cantó treballem la salut com a un contingut transversal i fonamental per al nostre alumnat. És important mantenir uns hàbits de vida saludables, com són: practicar exercici, descansar bé, mantenir una bona higiene i tenir activitat social.

Seguint amb aquestes indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquest curs posarem especial atenció en la nostra alimentació, intentant que sigui el més equilibrada i saludable possible. Per això, a partir d’ara proposarem la següent pauta nutricional per als esmorzars:

Per a l’etapa infantil i el primer cicle de primària (1r, 2n i 3r):

         * Per a l’Esmorzar Lliure s’haurà de triar qualsevol de les altres opcions: entrepà, lactis o galetes saludables.

Mentre que per al segon cicle de primària, és a dir, per als cursos 4t, 5è i 6è, donades les diferències en els requeriments nutricionals, la pauta és la següent:

Moltes gràcies a totes i tots!

Salutacions,

La Comissió de Salut.

_______________________________________________

 

Queridas familias:

Desde el CEIP Can Cantó trabajamos la salud como un contenido transversal y fundamental para nuestro alumnado. Es importante mantener unos hábitos de vida saludables, como son: practicar ejercicio, descansar bien, mantener una buena higiene y tener actividad social.

Siguiendo con estas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este curso pondremos especial atención en nuestra alimentación, intentando que sea lo más equilibrada y saludable posible. Por este motivo, a partir de ahora propondremos la siguiente pauta nutricional para los desayunos:

Para la etapa infantil y el primer ciclo de primaria (1º, 2º y 3º):

       
 * Para el desayuno Libre se deberá escoger cualquiera de las otras opciones: bocadillo, lácteos o galletas saludables.

Dadas las diferencias en los requerimientos nutricionales, para el segundo ciclo de primaria, es decir, 4º, 5º y 6º, la pauta será la siguiente: 

¡Muchas gracias a todas y a todos!

Saludos,

La Comisión de Salud.