divendres, 21 de juny del 2024

ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025: DOCUMENTS MATRÍCULA ALUMNAT AMB PLAÇA RESERVADA - ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025: DOCUMENTOS MATRÍCULA ALUMNADO CON PLAZA RESERVADA


 Bon dia, 

Una vegada heu comprovat que teniu plaça reservada al centre, us haureu de posar en contacte amb la Secretaria, preferentment via telefònica (Tel. 971307278), per a sol·licitar una cita per a poder formalitzar la matrícula del 24 al 28 de juny.

A continuació us indiquem la documentació que haureu d'aportar el dia de la cita per a poder fer efectiva la matrícula:

·  2 Fotos mida carnet.
·  Fotocòpia Targeta Sanitària del alumne/a.
·  Imprès matrícula emplenat i signat (descarregable)
·  Imprès autorització d'ús imatge i veu centre emplenats i signats pels dos progenitors 
    (descarregable).           
·  Imprès autorització dades personals alumne/a a tercers emplenats i signats pels dos
    progenitors (descarregable).
·  Imprès autorització sortides i trasllat a centre de salut (descarregable).                
·  Imprès comunicat vigència autoritzacions emplenat i signat (descarregable).
· Imprès carta de compromís (descarregable)

Si el tràmit l'havíeu presentat telemàticament a través de GestIB o sistema Clave, també haureu d'aportar la següent documentació:

  • Fotocòpia llibre de família o partida de naixament.
  • Fotocòpies DNI/NIE/PASSAPORT pare, mare o tutors legals i alumne/a (si    el  té).

                                                                                        La Secretaria del centre

Buenos días: 

Una vez hayáis comprobado que tenéis plaza reservada en el centro, os tendréis que poner en contacto con Secretaría, preferentemente vía telefónica (Tel. 971307278), para solicitar una cita para poder formalizar la matrícula del 24 al 28 de junio.

A continuación os indicamos la documentación que tendréis que aportar el día de la cita para poder hacer efectiva la matrícula:


·  2 Fotos tamaño carnet.

·  Fotocopia Tarjeta Sanitaria del alumno/a.

·  Impreso matrícula rellenado y firmado (descargable).

·  Impresos autorización uso de imagen y voz centro del alumno/a de cada uno de los 

    progenitores rellenados y firmados (descargables).

·  Impresos autorización datos personales alumno/a a terceros rellenados y

    firmados por ambos progenitores (descargable).

·  Impreso autorización salidas y traslado a un centro de salud rellenado y   

   firmado (descargable).

· Impreso comunicación vigencia autorizaciones rellenado y firmado (descargable).

· Impreso carta de compromiso (descargable).


Si el trámite se había presentado telemáticamente a través de GestIB o sistema Clave, también se aportarán los siguientes documentos:


             ·  Fotocopia libro de familia o partida de nacimiento del alumno/a.

             ·  Fotocopias DNI/NIE/PASAPORTE padre, madre o tutores legales

                 y alumno/a (si lo tiene).                                                                        

                                                                                      La Secretaría del centro