dimecres, 28 de setembre de 2022

NOVES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

D'acord amb el que estableix la legislació vigent s'estan tornant a convocar eleccions per renovar una part dels representants del Consell Escolar del Centre.

Per poder votar s'ha de figurar en el Cens Electoral exposat en el tauler d'anuncis de l'escola. En cas de no aparèixer, us podeu informar a secretaria o direcció abans del dia 19 d'octubre a les 14h. 

El sorteig per determinar els components de la Junta Electoral s'efectuarà el dimecres 5 d'octubre a les 9:00h.

Les votacions corresponents als representants dels pares i mares es celebraran el dia 30 de novembre.

Us animem a presentar la vostra candidatura abans de dia 28 d'octubre.

Per a més informació o consulta us podeu posar en contacte amb la Direcció o la Secretaria del Centre.

_________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente se están volviendo a convocar elecciones para renovar una parte de los representantes del Consejo Escolar del Centro.

Para poder votar deben figurar en el censo electoral expuesto en el tablón de anuncios de la escuela. En caso de no aparecer, pueden informarse en secretaría o dirección antes del día 19 de octubre a las 14h.

El sorteo para determinar los componentes de la Junta Electoral se efectuará el miércoles 5 de octubre a las 9:00h.

Las votaciones correspondientes a los representantes de los padres y madres se celebrarán el día 30 de noviembre.

Les animamos a presentar su candidatura antes del día 28 de octubre.

Para más información o consulta pueden ponerse en contacto con la Dirección o la Secretaría del Centro. 
dijous, 22 de setembre de 2022

DELEGATS I SUBDELEGATS DE LES CLASSES DE PRIMÀRIA
Benvolgudes famílies,

Com cada curs escolar, les tutores de la nostra escola han ajudat a portar a terme el procés de tria i nomenament de delegats i subdelegats de les nostres classes d'educació primària.

Tots els membres de les classes han estat candidats i candidates encara que després de les votacions hi ha hagut d'haver una acceptació del càrrec per part de les persones escollides. 

Aquí teniu els representants de la nostra escola:

1r - Leo Sánchez Ortiz (delegat)
      Toni Méndez Gil (subdelegat)

2n - Aixa Valent Torres (delegada)
       Elaine Saris Torres (subdelegada)

3r - Éric Tur Costa (delegat)
       Luca Buonuomo Morante (subdelegat) 

4t - Aaron González Sánchez (delegat)
       Noa Ruiz Muñoz (subdelegada)

5è - Maya Ruano Gallego (delegada)
       Alba Prats Gómez (subdelegada)

6è - Marco Sánchez Blánquez (delegat)
       Marc Tejada Prats (subdelegat)


Els delegats/des i els subdelegats/des han de ser nens i nenes capaços d'ajudar a tothom. A més, han de ser justos i reflexius, amb capacitat de diàleg per a poder defensar les idees pròpies i les del grup classe.
El delegat/da serà el representant de la classe i el subdelegat/da farà aquesta funció en la seva absència.


Funcions: 

- Han d'ajudar al seu grup classe col·laborant amb la tutora: 
 • Ajudant en la resolució de petits conflictes diaris fent d'intermediaris entre els companys.
 • Vetllant pel material de l'aula vigilant que se'n faci un bon ús.
 • Acollint als nous alumnes i acompanyant-los els primers dies d'arribada al centre.
 • Recollint inquietuds, propostes i crítiques del seu grup, relacionades amb l'organització de l'aula, festes de l'escola, sortides, treballs o temes que els hi agradaria tractar...
 • Informant els seus companys de classe i la tutora, de les propostes i de la informació que rebi com a delegat/ada de classe en altres reunions.
 • Exercint altres funcions que li siguin encomanades per la mestra-tutora.
- Han d'ajudar a l'escola col·laborant amb la Direcció del centre:
 • Procurant que es respectin les normes de l'escola.
 • Aportant idees/canvis en l'organització d'activitats, patis...
 • Transmetent les propostes recollides a les assemblees del "Bon Dia" de classe.
 • Assistint a les reunions a les quals se'ls demani la seva participació.
 • Informant als companys i companyes dels acords presos a les reunions.


Salutacions,

L'Equip Directiu 


____________________________________________________________

Queridas familias:


Como cada curso escolar, las tutoras de nuestra escuela han ayudado a llevar a cabo el proceso de elección y nombramiento de delegados y subdelegados de nuestras clases de educación primaria.

Todos los miembros de las clases han sido candidatos, aunque después de las votaciones ha tenido que haber una aceptación del cargo por parte de las personas escogidas.


A continuación tenéis los representantes de todas las clases:


1º - Leo Sánchez Ortiz (delegado)
      Toni Méndez Gil (subdelegado)

2º - Aixa Valent Torres (delegada)
       Elaine Saris Torres (subdelegada)

3º - Éric Tur Costa (delegado)
       Luca Buonuomo Morante (subdelegado) 

4º - Aaron González Sánchez (delegado)
       Noa Ruiz Muñoz (subdelegada)

5º - Maya Ruano Gallego (delegada)
       Alba Prats Gómez (subdelegada)

6º - Marco Sánchez Blánquez (delegado)
       Marc Tejada Prats (subdelegado)


Los delegados/as y los subdelegados/as deben ser niños y niñas capaces de ayudar a todo el mundo. Además, deben ser justos y reflexivos, con capacidad de dialogar para poder defender las ideas propias y las del grupo clase.
El delegado/a será el representante de la clase y el subdelegado hará esta función en su ausencia.

Funciones:

- Deben ayudar a su grupo clase colaborando con la tutora:
 • Ayudando en la resolución de pequeños conflictos diarios haciendo de intermediarios entre los compañeros.
 • Velando por el material del aula vigilando que se haga un buen uso.
 • Acogiendo a los nuevos alumnos y acompañándolos los primeros días de llegada al centro.
 • Recogiendo inquietudes, propuestas y críticas de su grupo, relacionadas con la organización del aula, fiestas de la escuela, salidas, trabajos o temas que las gustaría tratar...
 • Informando a los compañeros de clase y la tutora, de las propuestas y de la información que reciben como delegados/as de clase en otras reuniones.
 • Ejerciendo otras funciones que le sean encomendadas por la maestra-tutora.
- Deben ayudar a la escuela colaborando con la Dirección del centro:
 • Procurando que se respeten las reglas de la escuela.
 • Aportando ideas y cambios en la organización de actividades, patios...
 • Transmitiendo las propuestas recogidas en las asambleas del "Buen Día" de clase.
 • Asistiendo a las reuniones a las que se les pide su participación.
 • Informando a los compañeros y compañeras de los acuerdos tomados en las reuniones.


Saludos,

El Equipo Directivo

dilluns, 12 de setembre de 2022

INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies,

Davant els canvis que es produiran en l’avaluació aquest curs per la implantació dels currículums de la LOMLOE a 1r , 3r i 5è d’educació primària, considerem que és essencial informar a les famílies.

Per això, us fem arribar una infografia amb els aspectes bàsics de l’avaluació: 


Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que ens vulgueu fer sobre aquesta qüestió, i us recordem que tant els tutors com l'equip directiu del centre estem a la vostra disposició.


Atentament, 

L'Equip Directiu

diumenge, 11 de setembre de 2022

BENVINGUTS AL CURS 2022-2023Estimades famílies,


Us volem donar la benvinguda al nou curs escolar 2022-2023. Com sempre, és un moment molt especial. Per una banda, reprenem les rutines que havíem deixat a l'estiu i, d'altra banda, comencem un nou període que ve marcat per la il·lusió de la retrobada amb els companys i amics.

El Claustre del CEIP Can Cantó us vol agrair la confiança que presteu i manteniu les famílies als professionals que conformem l'equip de l'escola. Gràcies per la vostra col·laboració i suport.Benvinguts i benvingudes a una nova aventura!

L'Equip Directiu 

dimecres, 7 de setembre de 2022

APORTACIONS ECONÒMIQUES DE L'ALUMNAT - CURS 2022-2023. APORTACIONES ECONÓMICAS DEL ALUMNADO - CURSO 2022-2023

Estimades famílies,

A continuació compartim amb vosaltres la informació i instruccions per poder fer el pagament, si ho considereu adient, de la quota establerta per a l'alumnat, segons cursi l'etapa d'Infantil o l'etapa de Primària, aprovada en la darrera reunió del Consell Escolar del centre. 

Clicau damunt el següent enllaç:

Document informatiu.

Gràcies per la vostra col·laboració.

La direcció.

                :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Queridas familias:

A continuación compartimos con vosotros la información e instrucciones para poder realizar el pago, si lo consideráis oportuno, de la cuota para el alumnado, según cursen la etapa de Infantil o la de Primaria, aprobada en la última reunión del Consejo Escolar del centro.

                                                                        

Clicad sobre el siguiente enlace:

Documento informativo.

Gracias por vuestra colaboración.                                                  

La dirección.

dilluns, 5 de setembre de 2022

INICI DE CURS 2022-2023

Estimades famílies,


Com ja sabeu, fa uns dies que hem tornat a l’escola i, per tant, estem a la vostra disposició.

Per tal d’afavorir la vostra organització familiar us informem dels següents aspectes d'aquest inici de curs:


REUNIONS PRESENCIALS AMB LES FAMÍLIES:

- Dijous 8 de setembre a les 12:00h - Educació Infantil (3, 4 i 5 anys)

- Dijous 8 de setembre a les 13:00h - Educació Primària (tots els cursos)


INICI DE LES CLASSES:

L’inici de curs es realitzarà el dilluns dia 12 de setembre tant per a educació infantil com per a educació primària.

Recordeu que, com sempre, al llarg d'aquest curs necessitarem la vostra col·laboració famílies!

Us informarem de totes les novetats a les reunions d’inici de curs i a través del nostre blog del centre i del Facebook de l'escola.


Atentament,


L’equip directiu


dimecres, 22 de juny de 2022

DOCUMENTS MATRÍCULA CURS 2022-2023 ALUMNES AMB PLAÇA RESERVADA - DOCUMENTOS MATRÍCULA CURSO 2022-2023 ALUMNOS CON PLAZA RESERVADA

 Bon dia, 

Una vegada heu comprovat que teniu plaça reservada al centre, us haureu de posar en contacte amb la Secretaria, preferentment via telefònica (Tel. 971307278), per a sol·licitar una cita per a poder formalitzar la matrícula. (Ed. Infantil del 23 al 28 de juny i Ed. Primaria del 24 al 30 de juny).

A continuació us indiquem la documentació que haureu d'aportar el dia de la cita per a poder fer efectiva la matrícula:

Si el tràmit l'havíeu presentat telemàticament a través de GestIB o sistema Clave, també haureu d'aportar la següent documentació:
 • Fotocòpia llibre de família o partida de naixament.
 • Fotocòpies DNI/NIE/PASSAPORT pare, mare o tutors legals i alumne/a (si el té).
                                                                                                                            La Secretaria
_________________________________________________

Buenos días:

Una vez hayáis comprobado que tenéis plaza reservada en el centro, os tendréis que poner en contacto con Secretaría, preferentemente vía telefónica (Tel. 971307278), para solicitar una cita para poder formalizar la matrícula (Ed. Infantil del 23 al 28 de junio y Ed. Primaria del 24 al 30 de junio).

A continuación os indicamos la documentación que tendréis que aportar el día de la cita para poder hacer efectiva la matrícula:
Si el trámite se había presentado telemáticamente a través de GestIB o sistema Clave, también se aportarán los siguientes documentos.
 • Fotocopia libro de familia o partida de nacimiento del alumno/a.
 • Fotocopias DNI/NIE/PASAPORTE padre, madre o tutores legales y alumno/a (si lo tiene).
                                                                                                         La Secretaría


LLISTA DEFINITIVA RESULTATS PROCÉS D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2022/2023 / LISTA DEFINITIVA RESULTADOS PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2022-2023

 

Bon dia,

En el següent enllaç podreu consultar el resultat de les llistes definitives del procés d'admissió. Els infants que tinguin la plaça RESERVADA en el nostre centre, hauran de formalitzar la matrícula dins el plaç establert.

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CURS 2022-2023

També podreu consultar la vostra sol·licitud, a la pestanya "Resultat del procés" a la web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en el següent link:

CONSULTA INDIVIDUAL PROCËS

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el centre.

                                                                                                      La Secretaria del centre

____________________________________________

Buenos días:

En el siguiente enlace podréis consultar el resultado de las listas definitivas del proceso de admisión. El alumnado que tenga plaza RESERVADA en nuestro centro, tendrá que formalizar la matrícula dentro del plazo establecido.

LISTAS DEFINITIVAS ADMISIÓN CURSO 2022-2023

También podéis consultar vuestra solicitud en la pestaña "Resultat del procés" en la web de la Consejería de Educación y Formación Profesional, clicando en el siguiente link:

CONSULTA INDIVIDUAL PROCESO

Para cualquier duda o aclaración, os podéis poner en contacto con el centro.

                                                                                                La Secretaria del centro
                                                                      

                                                                                        divendres, 17 de juny de 2022

Reunió delegats de primària


Bon dia,

El dimecres 15 de juny ens vam reunir els delegats i delegades de primària amb l'equip directiu per tal de tractar alguns punts i acomiadar-nos. 

Estaven molt contents/es ja que totes les peticions de la darrera reunió s'havien tingut en compte i havien aconseguit algunes millores pels seus companys tals com poder jugar amb pilotes al pati entre d'altres coses.

També vam aprofitar per felicitar a tots per representar tan bé a la seva classe i ser tan responsables. Vam acomiadar a na Júlia especialment ja que ella, juntament amb el seu grup de sisè, passa a l'institut i els trobarem molt a faltar. I als demés els vam animar a tornar a presentar la seva candidatura per l'any vinent.

Salutacions,

L'equip directiu.


Buenos días,

El miércoles 15 de junio nos reunimos los delegados y delegadas de primaria con el equipo directivo para tratar algunos temas y despedirnos.

Estaban muy contentos/as ya que todas las peticiones de la última reunión habían sido tomadas en cuenta y habían conseguido algunas mejoras para sus compañeros tales como poder jugar con pelotas en el patio entre otras cosas.

También aprovechamos para felicitar a todos/as por representar tan bien a su clase y ser tan responsables. Despedimos a Júlia de una forma especial debido a que ella, junto a su grupo de sexto, pasa al instituto y los vamos a echar mucho de menos. Y a los demás los animamos a presentar de nuevo su candidatura para el curso que viene.

Saludos,


El equipo directivo.dimarts, 14 de juny de 2022

FESTIVAL FI DE CURS 2021-2022


Estimades famílies,

Us convidem a la nostra FESTA DE FI DE CURS!!!
Serà el dijous 23 de juny a partir de les 9:30h.

Us hi esperem!

 


dimarts, 7 de juny de 2022

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC CURS 2022-2023 - LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2022-2023

 


Estimades famílies,

Per al proper curs 2022-2023 el centre tornarà a participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic que ofereix la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Aquest programa és per a l'alumnat que el proper curs farà primària (de 1r fins a 6è). Per tant, si teniu fills/es que seran estudiants de primària, i us voleu adherir al programa, aquí us deixem informació que segur serà del vostre interés. Podeu consultar-la, clicant als enllaços que trobareu a continuació:

- Circular informativa per a l'adhesió de l'alumnat.

- Normes d'ús.

- Declaració de compromís.

- Relació de llibres de text de Primària

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més aclariments, us podeu posar en contacte amb el centre.

                                                                                                                                 La direcció

_____________________________

Queridas familias:

Para el próximo curso 2022-2023 el centro volverá a participar en el Programa de financiación de libros de texto y material didáctico que ofrece la Consejería de Educación y Formación Profesional. Este programa es para el alumnado que el próximo curso realizará primaria (de 1º a 6º). Por lo tanto, si tenéis hijos/as que serán estudiantes de primaria, i os queréis adherir al programa, aquí os dejamos información, que seguro será de vuestro interés. Podéis consultarla clicando en los enlaces que encontraréis a continuación:

- Circular informativa para la adhesión del alumnado.

- Normas de uso.

- Declaración de compromiso.

- Relación de libros de texto de Primaria

Si tenéis alguna duda o necesitáis más aclaraciones, os podéis poner en contacto con el centro.

                                                                                                                             La dirección

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 2022-2023: LLISTES PUNTUACIÓ PROVISIONAL. PROCESO ESCOLARIZACIÓN CURSO 2022-2023: LISTAS PUNTUACIÓN PROVISIONAL

 Bon dia,

A continuació publiquem les llistes provisionals de la puntuació obtinguda en el procés d'admissió per al curs 2022-2023. 

Cliqueu al següent enllaç i obtindreu la informació:

Llistes Provisionals

La direcció del centre

____________________________________________

Buenos días:

A continuación publicamos las listas provisionales con la puntuación obtenida en el proceso de admisión para el curso 2022-2023.

Clicad sobre el siguiente enlace y obtendréis la informació:

Listas Provisionales

La dirección del centro

dimecres, 18 de maig de 2022

CALENDARI CURS ESCOLAR 2022 - 2023 CALENDARIO CURSO ESCOLAR 2022 - 2023

Estimades famílies,

Us volem informar que al BOIB núm. 56 de 28 d'abril es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 d'abril per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres docents no universitaris de la comunitat autónoma de les Illes Balears.

Cliqueu damunt l'enllaç per a més informació:

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

La direcció del centre

                                                -------------------------------------

Queridas familias:

Os informamos que en el BOIB núm. 56 del 28 de abril se publicó la Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 19 de abril por la cual se establece el calendario escolar del curso 2022-2023 para los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Para más información podéis clicar sobre el enlace que encontraréis más arriba.

La dirección del centrodilluns, 16 de maig de 2022

FESTIVAL
 

Estimades famílies,


Us informam que ja tenim previst el dia del festival de final de curs i les graduacions de 6è de primària i 6è d'educació infantil, serà el 23 de juny (últim dia d'escola) pel matí a primera hora. És obert a tothom, així que reserveu la data, us hi esperam!Queridas familias,

Os informamos de que ya tenemos previsto el día del festival de final de curso y las graduaciones de 6º de primaria y de 6º de educación infantil, será el 23 de junio (último día de escuela) por la mañana a primera hora. Es abierto a todo el mundo, así que reservad la fecha, ¡¡¡os esperamos!!!
CURSA SOLIDÀRIA-PROYECTO JUNTOS

 Bon dia,

Ja s'ha fet l'entrega al "Proyecto Juntos"dels sous que vàrem recaptar amb la cursa solidària gràcies a les aportacions que vau fer les famílies. En total 1.120 euros.

Moltes gràcies per la vostra participació!

L'equip directiu


Buenos días,

Ya se ha hecho la entrega al "Proyecto Juntos" del dinero que se recaudó con la carrera solidaria gracias a las aportaciones hechas por las familias. En total 1.120 euros.


¡Muchas gracias por vuestra participación!

El equipo directivo