divendres, 20 de març del 2020

Actualització Instruccions Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS DE LES ILLES BALEARS DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Davant la suspensió de l'activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020, per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l'organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les següents instruccions:

Manteniment de l'atenció i tutorització a l'alumnat i famílies.
1. Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.
2. Tot el personal del centre estarà a disposició de l’equip directiu, de forma que l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats lectives de manera no presencial.
3. El centre ha de procurar, d'acord amb els nivells, etapes i característiques de l'alumnat, la continuïtat de l'aprenentatge en l'àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l'activitat escolar.
4. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d'establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula Virtual, Pàgina Web, Correu electrònic, etc...), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
5. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d'establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l'ús
de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.
6. Les activitats proposades a l'alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.
7. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a la tutorització de l'alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves d'Avaluació de l'Batxillerat per a l'Accés a la Universitat.

Professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual

1. El professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual no està obligat a desplaçar-se al centre on té la destinació, i pot romandre al seu domicili habitual. Ha d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.

Reunions i claustres
1. En la mesura que sigui possible, s'evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris i es realitzaran de manera no presencial, per mitjans telemàtics, sempre que sigui possible.

Informació al professorat i a les famílies
1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment d’aquestes instruccions i d’informar-ne del seu contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.

Formació professional
1. Se suspèn tota l’activitat formativa programada per als mòduls de formació en centres de treball (FCT).

Vigència
1. Aquestes instruccions seran d'aplicació a partir de dilluns 23 de març i mentre sigui vigent la suspensió de les activitats lectives presencials als centres educatius de les Illes Balears.

Centres privats no concertats
1. Els centres docents privats no concertats han d'adequar les presents instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l'article 25 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l'Educació.

Palma, 20 de març de 2020

El Conseller d’Educació, Universitat i Recerca

Martí X. March Cerdà

diumenge, 15 de març del 2020

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ COMUNICAT FAMÍLIES

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

Davant la situació en la que ens trobam per a la contenció del contagi del Coronavirus/COVID 19, us volíem informar de les mesures que seguirà el nostre centre per garantir que els alumnes puguin desenvolupar l’activitat educativa des del seus domicilis:

1. Cal prendre consciència de la importància que té aquest esdeveniment de crisis mundial-sanitària. El fet de suspendre les classes és per garantir la prevenció i per tant, aquests dies no lectius NO SÓN VACANCES.

2. El darrer dia lectiu la majoria de tutors i especialistes varen donar en mà als seus alumnes les directrius i tasques a realitzar i els que NO ho varen poder fer les publicaran a partir de dilluns 16 de març.

3. Aquestes tasques serviran per consolidar continguts i avançar en altres, en la mesura del possible. S’aconsella la seva realització. Es garantirà que aquestes arribin a tots els alumnes des dels canals de comunicació que disposa el centre.

4. Els canals de comunicació del centre amb les famílies i alumnat per afegir tasques, resoldre dubtes o fer un seguiment de les mateixes seran els següents: correu electrònic de centre i de cada tutor o especialista que imparteix una determinada matèria, blogs d’aula i del centre, whatsapps amb els pares/mares delegats de cada aula, aplicacions de ClassDojo i Remind, circulars a través del GESTIB, Facebook del centre… Cal tenir en compte que aquests canals de comunicació emprats pels docents, s’han d’anar revisant per part de les famílies.

5. Cada tutor garantirà un horari d’atenció tant a les famílies com als alumnes per a resoldre dubtes, fer un seguiment acadèmic el més adaptat possible i afegir tasques, si la situació es prorroga. Aquest serà de 9:00h a 14:00h a través dels canals mencionats anteriorment. A més a més, l’equip directiu romandrà al centre i es podrà cridar per telèfon en aquest mateix horari abans esmentat o contactar via correu electrònic amb el centre o amb els correus personals de cada una de les membres.

6. A continuació detallam les adreces dels blogs del centre i correus del claustre de professors, per si necessitau contactar amb ells, així com els canals de comunicació amb cada curs:


ADRECES BLOGS D’AULA I DE CENTRE

Blog de centre: http://cancanto.blogspot.com

3 anys: http://cancantopromocio19.blogspot.com/
4 anys: http://cancantopromocio18.blogspot.com/
5 anys: http://cancantopromocio17.blogspot.com/
Primer: http://cancantopromocio16.blogspot.com.es/
Segon: http://cancantopromocio15.blogspot.com.es/
Tercer: http://cancantopromocio14.blogspot.com.es/
Quart: http://cancantopromocio13.blogspot.com/
Cinquè: http://cancantopromocio12.blogspot.com/
Sisè: http://cancantopromocio11.blogspot.com.es/


CORREUS ELECTRÒNICS DELS EQUIPS DOCENTS DE CADA ETAPA I DE L’EQUIP DIRECTIU

EDUCACIÓ INFANTIL:

3 anys: Pilar Navarro Cabañero pnavarro@educaib.eu
4 anys: Olga Martínez Parra omartinez@educaib.eu
5 anys: Diana Torres Valverde dtorres@educaib.eu
Suport infantil: Priscila Vázquez Pérez pvazquezperez@educaib.eu
Suport infantil: Andrea Galve Millán agalvemillan@educaib.eu

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Primer: Ester Roselló erosello@educaib.eu
Segon: Eva Mª Baos Povedano evabaos@educaib.eu
Tercer: Elena Torello Maestro etorellomaestro@educaib.eu
Quart: Carles Miranda Gómez cmirandagomez@educaib.eu
Cinquè: Vicent Colomar Pades vcolomar1@educaib.eu
Sisè: Mª Amparo Domenech Martínez madomenech@educaib.eu
Suport (PT) Caridad Isidro Prieto cisidro@educaib.eu
Suport (AL) Nuria Escandell Escandell nescandellescandell@educaib.eu
Suport (AD) Eva Roig Marí eroig1@educaib.eu
Anglès: Andrea Boned Costa aboned@educaib.eu
Religió: Rosa Rodríguez Ferrer rrodriguezferrer@educaib.eu

ATE: Maria del Pilar Lopez Ballesteros mplopezballesteros@educaib.eu


EQUIP DIRECTIU:

Directora: Cristina Roldán Porras croldan@educaib.eu
Cap d’estudis: Mª Carmen Jiménez Lasheras mcjimenez1@educaib.eu
Secretària: Maria Antonia Serra Torres aserra@educaib.eu


Per últim, agrair la vostra col·laboració i a mesura que hi hagi canvis en les instruccions donades des de la Conselleria d’Educació us les farem arribar.


Atentament

L’equip directiu del CEIP Can Cantódivendres, 13 de març del 2020

IMPORTANT: Comunicat famílies

Benvolgudes famílies,

La direcció del CEIP Can Cantó us vol informar que el nostre centre educatiu romandrà tancat a partir del proper dilluns 16 de març per un període de dues setmanes.
Us mantindrem informats si hi ha alguna novetat.

L'Equip Directiu