dimecres, 2 de juny del 2010

Programa Reutilització Llibres de Text

Si us voleu adherir al Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material didàctic per al cus 2010/11 heu de retornar el full d'adhesió signat i adjuntar-hi una còpia del full d''ingrés al banc abans del dia 7 de juny.
Poden participar en aquest programa tots els alumnes d'Educació Primària.
En el següent enllaç trobareu el Plec de Condicions amb tota la informació.
Plec condicions