dimecres, 21 d’abril del 2021

NOVES INSTRUCCIONS CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

Publicades instruccions especifiques sobre activitats complementàries, sortides escolars i jornades de portes obertes dels centres educatius de Balears:

Activitats complementàries: Són les activitats didàctiques que es realitzen amb l'alumnat en horari majoritàriament lectiu. Aquestes activitats inclouen visites, excursions, treballs de camp, etc. Estan recollides a la programació general anual (PGA) i han de tenir l'aprovació del consell escolar.

Sortides escolars: Són les de durada superior a un dia a la mateixa illa i totes les que es realitzen fora de l'illa. Per exemple els viatges d'estudis, colònies, intercanvis culturals i altres de semblants. Per al desenvolupament d'aquestes sortides escolars, s'ha de comptar amb l'autorització del consell escolar i del Departament d'Inspecció Educativa. En qualsevol cas, i especialment si la situació epidemiològica no evoluciona de manera clarament positiva, s'han d'evitar viatges i pernoctacions.

Jornades de portes obertes
Atesa la situació epidemiològica no es poden dur a terme jornades de portes obertes com es feia habitualment.

Es pot consultar el detall de les instruccions a: http://tn.caib.es/Instruccions

Atentament,

L'Equip Directiu