dijous, 11 de novembre del 2021

L'ús de les TIC i les TAC a la nostra escola

Estimades famílies,

Com ja sabeu, les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement) estan transformant de forma radical la nostra societat i, per tant, a l'escola no ens podem mantenir al marge d’aquesta realitat. No podem seguir formant les noves generacions amb mètodes i eines de fa dècades.

Aquestes tecnologies estan suposant un gran canvi a l’hora de ser utilitzades en l’àmbit educatiu i els centres hem d’assegurar canvis en la forma d’ensenyar i en els projectes educatius, perquè la utilització d'aquestes sigui correcta i eficient. 

Els docents de la nostra escola ens estem formant contínuament perquè tenim la necessitat d'adaptar-nos i introduir-nos en l'ús i influència de les TIC/TAC en el nostre dia a dia.

Per tot això, des de fa més de 10 d'anys, el nostre centre compta amb un programa específic d'ús de les TIC oferint classes d'informàtica a tots els nivells des de 1r fins a 6è d'Educació Primària. Per al present curs, a més de continuar amb aquest programa es continuarà amb el procés d’introduir les TIC a les aules com un recurs més d’ensenyament-aprenentatge.

L’ús que es pretén donar als recursos informàtics del centre es basa en 2 objectius principals:

1. Dotar a l'alumnat d'unes capacitats bàsiques en TIC en acabar l'Educació Primària

2. Les TIC com a suport d'ensenyament-aprenentatge de les diferents àrees

Per aconseguir el primer objectiu, tots els alumnes de primària reben una sessió setmanal de formació en TIC a l’aula d’informàtica. Es desdoblen els cursos a fi de que tinguin accés als ordinadors de taula i altres dispositius de manera individual i/o per parelles. A cada cicle es treballen diferents continguts per a cada nivell i s'inclouen la programació i la robòtica des dels més petits. 

D'altra banda, el segon objectiu es treballa mitjançant diferents eines, aparells i recursos per part de tot l'equip docent. Com a novetat, aquest curs hem començat amb el mètode Snappet des de 1r fins a 4t d'educació primària. És un mètode d'ensenyament digital en el que s'utilitzen tauletes i permet al professorat controlar el progrés dels estudiants en temps real a mesura que avancen en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge en les árees de llengües (llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa) i matemàtiques.

Als cursos de 5è i 6è d'educació primària, el recurs principal utilitzat és el dispositiu informàtic Chromebook, el qual es maneja amb l’entorn d’aprenentatge digital Google Workspace for Education. Mitjançant el paquet d’eines Google (Gmail, Drive, Presentacions, Documents, Formularis, Meet…), l’alumnat aprendrà les destreses bàsiques d’utilització i, d’aquesta manera, podrà aconseguir una òptima competència digital. Dins d’aquestes eines, la nostra aplicació digital de referència, és la nostra aula digital, Google Classroom, dins la qual centralitzem tot el conjunt de tasques telemàtiques. Pensem que serà de gran utilitat per a l’alumnat ja que l’entorn Google és el mateix que faran servir a l’etapa d'educació secundària.

Finalment, volem destacar que aquesta implementació de les TIC/TAC és un procés complex que implica temps, dotació de material, capacitació professional i adaptacions metodològiques específiques que queden reflectides als documents de la nostra escola.


Moltes gràcies per confiar en nosaltres per acompanyar-vos en l'educació dels vostres fills i filles! 

Atentament,

L'Equip Directiu


_______________________________________________________________________


Queridas familias, 

Como ya sabéis, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) están transformando de forma radical nuestra sociedad y, por tanto, en la escuela no podemos mantenernos al margen de esta realidad. No podemos seguir formando a las nuevas generaciones con métodos y herramientas de hace décadas. 

Estas tecnologías están suponiendo un gran cambio a la hora de ser utilizadas en el ámbito educativo y los centros debemos asegurar cambios en la forma de enseñar y en los proyectos educativos, para que la utilización de éstas sea correcta y eficiente.

Los docentes de nuestra escuela nos estamos formando continuamente porque tenemos la necesidad de adaptarnos e introducirnos en el uso e influencia de las TIC/TAC en nuestro día a día. 

Por todo ello, desde hace más de 10 años, nuestro centro cuenta con un programa específico de uso de las TIC ofreciendo clases de informática a todos los niveles desde 1º hasta 6º de Educación Primaria. Para el presente curso, además de continuar con este programa, se continuará con el proceso de introducir las TIC en las aulas como un recurso más de enseñanza-aprendizaje. 

El uso que se pretende dar a los recursos informáticos del centro se basa en 2 objetivos principales:

1. Dotar al alumnado de unas capacidades básicas en TIC al terminar la Educación Primaria 
2. Las TIC como soporte de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas 

Para conseguir el primer objetivo, todos los alumnos de primaria reciben una sesión semanal de formación en TIC en el aula de informática. Se desdoblan los cursos a fin de que tengan acceso a los ordenadores de mesa y otros dispositivos de forma individual y/o por parejas. En cada ciclo se trabajan diferentes contenidos para cada nivel y se incluyen la programación y la robótica desde los más pequeños.

Por otra parte, el segundo objetivo se trabaja mediante distintas herramientas, aparatos y recursos por parte de todo el equipo docente. Como novedad, este curso hemos empezado con el método Snappet desde 1º hasta 4º de educación primaria. Es un método de enseñanza digital en el que se utilizan tabletas y permite al profesorado controlar el progreso de los estudiantes en tiempo real a medida que avanzan en su proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas de lenguas (lengua catalana, lengua castellana y lengua inglesa) y matemáticas. 

En los cursos de 5º y 6º de educación primaria, el recurso principal utilizado es el dispositivo informático Chromebook, el cual se maneja con el entorno de aprendizaje digital Google Workspace for Education. Mediante el paquete de herramientas Google (Gmail, Drive, Presentaciones, Documentos, Formularios, Meet…), el alumnado aprenderá las destrezas básicas de utilización y, de este modo, podrá conseguir una óptima competencia digital. Dentro de estas herramientas, nuestra aplicación digital de referencia, es nuestra aula digital, Google Classroom, dentro de la cual centralizamos todo el conjunto de tareas telemáticas. Pensamos que será de gran utilidad para el alumnado ya que el entorno Google es el mismo que utilizarán en la etapa de educación secundaria.

Por último, queremos destacar que esta implementación de las TIC/TAC es un proceso complejo que implica tiempo, dotación de material, capacitación profesional y adaptaciones metodológicas específicas que quedan reflejadas en los documentos de nuestra escuela.

¡Muchas gracias por confiar en nosotros para acompañaros en la educación de vuestros hijos e hijas!

Atentamente,

El Equipo Directivo